Yeni nesil şiir deneyimine hoş geldiniz.

100'lerce kelimeleri tanımlanmış şiiri rahatlıkla okumaya başlayın.

Rastgele bir şiir ile:

Okumaya başla

Günün şiiri:

Nevâ-yı neyde ruh-efzâ olur...

Selimname - Başlayış (1514)...

YAHYA KEMAL BEYATILI - SELİMNÂME BAŞLAYIŞ (1514) Eflâkden o dem ki peyâm -ı kader gelür. Gûş-ı cihâne velvele-i bâl...

Kocamustafapaşa

Koca Mustapaşa! Ücra ve fakir İstanbul! Ta fetihten beri mü’min, mütevekkil , yoksul, Hümü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada,...

Şu Kopan Fırtına Türk Ordusudur...

Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur yâ Rabbi. Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın,...

Said Paşa İmâmı

Coşar âvîzeler artık, köpürür kandiller; Bu ışık çağlayanından bütün âfâk inler! Yalının cebhesi, Ülker...

Necid Çöllerinde

Yâ Nebi... Şu halime bak Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın , Benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın . Hârimi Pâkine can...

İstiklal Marşı

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak ; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;...

Zulmü Alkışlayamam

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! ... -Boğamazsın...

Çanakkale Şehitlerine

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi, -Tepeden yol bularak geçmek için...

Düşman ne denlü saht ise de...

Düşman ne denlü saht ise de şâd ol ey NEDİM Seng üzre gösterir zeri kâmil ayârını ...

Teaşşaktü bi Envâri Cemâlek...

Te‘aşşaktü bi-envâri cemâlek Dehaltü yâ Habîballah cenâhek Fe-yercû nâzımü’l-ahkar visâlek...

Ey Garib Bülbül Diyarın Kandedir...

Ey garib bülbül diyârın kândedir Bir haber ver gülizârın kândedir (1) Sen bu ilde kimseye yâr olmadın...

Gelin Gidelim Efendim Allah...

Gelin gidelim Allah yoluna Feryâd edelim Allah yoluna Bir yılı bir gün gelecek ol gün(*) Süre gel yüzün Allah yoluna Derdine...

Mest u Hayrânım Zâr u Giryânım...

Mest u hayrânım zâr u giryânım Her dem lisânım Hû dimek ister Gözümden yaşlar akmağa başlar Cümle kurd kuşlar...

Nice Ağlamayam Kılmayam Feryâd...

Nice ağlamayam kılmayam feryâd Giriftâram aşkın bî-nevâsıyam Leylînindir Mecnûn Şîrînin Ferhâd Ben...

Sultan-ı Rusûl Şah-ı Mümeccedsin...

Sultân-ı rusul şâh-ı mümeccedsin efendim Bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim Dîvân-ı ilâhîde...

Tedbîrini Terk Eyle Takdîr...

Tedbîrini terk eyle takdîr Hudâ’nındır Sen yoksun o benlikler hep vehm u gümânındır Birdenbire bul aşkı bu tuhfe bulanındır...

Efendimsin Cihanda İtibarım...

Efendimsin cihânda itibârım varsa sendendir Miyân-ı âşıkânda iştihârım varsa sendendir Benim feyz-i hayâtım hâsıl-ı...

Sanman Bizi Kim Beste-dil-i...

Sanman bizi kim beste-dil-i nefs-i gavîyiz Hâk-i kadem-i âl-i abâ Mustafavîyiz Ne havf-ı emîrân biliriz ne...

Hoşça Bak Zâtına Kim Zübde-i...

Ey dil ey dil niye bu rütbede pür-gamsın sen Gerçi vîrâne isen genc-i mutalsamsın sen Secde-fermâ-yi melek zât-ı...

Tüm şiirler

Savm...

Savm bir mâide-i rahmetdür Nurdan sâime bir hilatdür ...

Rahmet Güneşi Doğmuş...

Rahmet güneşi doğmuş mâh-ı Ramazân’dır bu Kerem-i Kerîm yağmış mâh-ı Ramazân’dır bu Âlem-i melekûtda...

Hızırla Kırk Saat (9.)

Öldükten sonra insan nasıl dirilecekse Ölmeden ben öyle dirildim Kaç eleğimsağma altından geçtim Çocukken çok...

Hızırla Kırk Saat (8.)

Benim konuşmalarım Çin yazıtları gibi Çevre benim söylediklerimi kaydeder Ama kaydetmez kendisine söz söylediğimin sözlerini Taşların...

Ramazan Mânisi

Bu aya hürmet gerek, Nîmete şükür gerek, Mübârek Ramazan’da, Hakka ibâdet gerek. Besmeleyle çıktım yola Selam...

Ramazan

On bir ayın sultânı yine şevk ile geldi Muhammed bülbülleri hâfızlar dile geldi Melek yüzlü mü’minler dağıldı câmilere...

Oruç Ayı Gitdi Yine

Ey dostlarım ağlaşalım Oruç ayı gitdi yine Hasret ile inleşelim (1) Oruç ayı gitdi yine Bir nûr idi Hakk’dan gelüp Göklere...

Sâye Saldı Ehl-i Îmân Üstüne...

Sâye saldı ehl-i îmân üstüne(1) Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazân Doğdu ol nûr ehl-i irfân üstüne...

Bil Kadrini...

Bil kadrini zîrâ ki bu şehrin şeb-i Kadri Bîşek sebeb-i mağfiret-i âlemiyandır ...

Benden Öğüt İsterisen…

Benden öğüt isterisen eydivirem bildiğimden Budur Çalab’ın buyruğu, tutun oruç, kılın namaz ...

Ramazan Duası

Yâ Rab, şu muazzam Ramazan hürmetine, Kaldır aradan vahdete hâil ne ise; Yâ Rab, şu asırlarca süren tefrikadan , Artık ezilip düşmesin...

Hızırla Kırk Saat (7.)

Bugün iki çocuğun konuşmasına kulak konuğu oldum Biri beni öbürüne çiziyordu Hızır’ın çizgileri derindir diyordu...
Sonraki