Yeni nesil şiir deneyimine hoş geldiniz.

100'lerce kelimeleri tanımlanmış şiiri rahatlıkla okumaya başlayın.

Rastgele bir şiir ile:

Okumaya başla

Günün şiiri:

Fırtına (7)

Selimname - Başlayış (1514)...

YAHYA KEMAL BEYATILI - SELİMNÂME BAŞLAYIŞ (1514) Eflâkden o dem ki peyâm -ı kader gelür. Gûş-ı cihâne velvele-i bâl...

Kocamustafapaşa

Koca Mustapaşa! Ücra ve fakir İstanbul! Ta fetihten beri mü’min, mütevekkil , yoksul, Hümü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada,...

Şu Kopan Fırtına Türk Ordusudur...

Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur yâ Rabbi. Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın,...

Said Paşa İmâmı

Coşar âvîzeler artık, köpürür kandiller; Bu ışık çağlayanından bütün âfâk inler! Yalının cebhesi, Ülker...

Necid Çöllerinde

Yâ Nebi... Şu halime bak Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın , Benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın . Hârimi Pâkine can...

İstiklal Marşı

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak ; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;...

Zulmü Alkışlayamam

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! ... -Boğamazsın...

Çanakkale Şehitlerine

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi, -Tepeden yol bularak geçmek için...

Düşman ne denlü saht ise de...

Düşman ne denlü saht ise de şâd ol ey NEDİM Seng üzre gösterir zeri kâmil ayârını ...

Teaşşaktü bi Envâri Cemâlek...

Te‘aşşaktü bi-envâri cemâlek Dehaltü yâ Habîballah cenâhek Fe-yercû nâzımü’l-ahkar visâlek...

Ey Garib Bülbül Diyarın Kandedir...

Ey garib bülbül diyârın kândedir Bir haber ver gülizârın kândedir (1) Sen bu ilde kimseye yâr olmadın...

Gelin Gidelim Efendim Allah...

Gelin gidelim Allah yoluna Feryâd edelim Allah yoluna Bir yılı bir gün gelecek ol gün(*) Süre gel yüzün Allah yoluna Derdine...

Mest u Hayrânım Zâr u Giryânım...

Mest u hayrânım zâr u giryânım Her dem lisânım Hû dimek ister Gözümden yaşlar akmağa başlar Cümle kurd kuşlar...

Nice Ağlamayam Kılmayam Feryâd...

Nice ağlamayam kılmayam feryâd Giriftâram aşkın bî-nevâsıyam Leylînindir Mecnûn Şîrînin Ferhâd Ben...

Sultan-ı Rusûl Şah-ı Mümeccedsin...

Sultân-ı rusul şâh-ı mümeccedsin efendim Bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim Dîvân-ı ilâhîde...

Tedbîrini Terk Eyle Takdîr...

Tedbîrini terk eyle takdîr Hudâ’nındır Sen yoksun o benlikler hep vehm u gümânındır Birdenbire bul aşkı bu tuhfe bulanındır...

Efendimsin Cihanda İtibarım...

Efendimsin cihânda itibârım varsa sendendir Miyân-ı âşıkânda iştihârım varsa sendendir Benim feyz-i hayâtım hâsıl-ı...

Sanman Bizi Kim Beste-dil-i...

Sanman bizi kim beste-dil-i nefs-i gavîyiz Hâk-i kadem-i âl-i abâ Mustafavîyiz Ne havf-ı emîrân biliriz ne...

Hoşça Bak Zâtına Kim Zübde-i...

Ey dil ey dil niye bu rütbede pür-gamsın sen Gerçi vîrâne isen genc-i mutalsamsın sen Secde-fermâ-yi melek zât-ı...

Tüm şiirler

Hazer Kıl Ehl-i İlhâddan…

Hazer kıl ehl-i ilhâddan urur yolunı ol râhzen Tutar isen sözimi sen elini tutar Mevlâ ...

Hakîr Zann İtme…

Hakîr zann itme dervîşi odur Hak sevdiği kişi Anı bil şöyle ey şaşı ki itmiş bahtiyar Mevlâ ...

Kaydı Silinen

Nerden bilirdim güzel şafaklardan Tatlı batılardan başka Kızıllıklar göreceğimi, Nerden bilirdim yâdelde Savaş meydanında öleceğimi. Norveç...

Hızırla Kırk Saat (37.)

Siz bir pastanede oturup kıyameti beklersiniz Annesinin ölümden önce tabutlaşan Karyolasının başı ucunda Bir yaz hafakanında İster istemez kendini...

Mâ Rameyte İz Rameyte…

Mâ rameyte iz rameyte gûft Hakk Kâr-ı Hakk ber kârhâ dâred sebak ...

Lâdes

Vaktiyle yazdığım gibi(1) Uzayacağa benzer Tutuştuğumuz lâdes.(2) Bak, kaç sene geçti Aldatamadın beni Ölüm kardeş! ...

Bayram Ziyareti

Gidecek yeri olamayan biri Aslanları görmeye parka gitti. Aslanlar taştan O bir insan Nasıl anlaşırlar? Anlaştılar.

Nineler

Küçüldünüz temelli Çocuklar kadarsınız. Halinizden belli Hâtıralarla yaşarsınız. Nineler, gece gündüz aklınız...

Dâr-ı Dünyâ Delü Gönlüm Gibi…...

Dâr-ı dünyâ delü gönlüm gibi vîrân olsa Ne cihân olsa, ne cân olsa, ne hicrân olsa Kâşki...

Şâdmânam Gam-ı Yâr İle…

Şâdmânam gam-ı yâr ile sevinmez yokdur Bir gedâ cümle cihân mülkine sultân olsa ...

Bir Demür Tağı Delüp…

Bir demür tağı delüp boynuna almak gibidür Her kişi âşık olurdı eger âsân olsa ...

Kasîde-i Bürde’den (59-62....

Ebâne mevlidühu ‘an tîbi unsurihi Yâ tîbe mübtedei minhu ve muhtetemi Yevmün teferrese fîhi’l-fürsü...
Sonraki