Yeni nesil şiir deneyimine hoş geldiniz.

100'lerce kelimeleri tanımlanmış şiiri rahatlıkla okumaya başlayın.

Rastgele bir şiir ile:

Okumaya başla

Günün şiiri:

Veda

Selimname - Başlayış (1514)...

YAHYA KEMAL BEYATILI - SELİMNÂME BAŞLAYIŞ (1514) Eflâkden o dem ki peyâm -ı kader gelür. Gûş-ı cihâne velvele-i bâl...

Kocamustafapaşa

Koca Mustapaşa! Ücra ve fakir İstanbul! Ta fetihten beri mü’min, mütevekkil , yoksul, Hümü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada,...

Şu Kopan Fırtına Türk Ordusudur...

Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur yâ Rabbi. Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın,...

Said Paşa İmâmı

Coşar âvîzeler artık, köpürür kandiller; Bu ışık çağlayanından bütün âfâk inler! Yalının cebhesi, Ülker...

Necid Çöllerinde

Yâ Nebi... Şu halime bak Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın , Benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın . Hârimi Pâkine can...

İstiklal Marşı

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak ; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;...

Zulmü Alkışlayamam

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! ... -Boğamazsın...

Çanakkale Şehitlerine

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi, -Tepeden yol bularak geçmek için...

Düşman ne denlü saht ise de...

Düşman ne denlü saht ise de şâd ol ey NEDİM Seng üzre gösterir zeri kâmil ayârını ...

Teaşşaktü bi Envâri Cemâlek...

Te‘aşşaktü bi-envâri cemâlek Dehaltü yâ Habîballah cenâhek Fe-yercû nâzımü’l-ahkar visâlek...

Ey Garib Bülbül Diyarın Kandedir...

Ey garib bülbül diyârın kândedir Bir haber ver gülizârın kândedir (1) Sen bu ilde kimseye yâr olmadın...

Gelin Gidelim Efendim Allah...

Gelin gidelim Allah yoluna Feryâd edelim Allah yoluna Bir yılı bir gün gelecek ol gün(*) Süre gel yüzün Allah yoluna Derdine...

Mest u Hayrânım Zâr u Giryânım...

Mest u hayrânım zâr u giryânım Her dem lisânım Hû dimek ister Gözümden yaşlar akmağa başlar Cümle kurd kuşlar...

Nice Ağlamayam Kılmayam Feryâd...

Nice ağlamayam kılmayam feryâd Giriftâram aşkın bî-nevâsıyam Leylînindir Mecnûn Şîrînin Ferhâd Ben...

Sultan-ı Rusûl Şah-ı Mümeccedsin...

Sultân-ı rusul şâh-ı mümeccedsin efendim Bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim Dîvân-ı ilâhîde...

Tedbîrini Terk Eyle Takdîr...

Tedbîrini terk eyle takdîr Hudâ’nındır Sen yoksun o benlikler hep vehm u gümânındır Birdenbire bul aşkı bu tuhfe bulanındır...

Efendimsin Cihanda İtibarım...

Efendimsin cihânda itibârım varsa sendendir Miyân-ı âşıkânda iştihârım varsa sendendir Benim feyz-i hayâtım hâsıl-ı...

Sanman Bizi Kim Beste-dil-i...

Sanman bizi kim beste-dil-i nefs-i gavîyiz Hâk-i kadem-i âl-i abâ Mustafavîyiz Ne havf-ı emîrân biliriz ne...

Hoşça Bak Zâtına Kim Zübde-i...

Ey dil ey dil niye bu rütbede pür-gamsın sen Gerçi vîrâne isen genc-i mutalsamsın sen Secde-fermâ-yi melek zât-ı...

Tüm şiirler

Tû Merâ Bâver Mekün…

Tû merâ bâver mekün k’ez âfitâb Sabr dârem men ve yâ mâhî zi âb ...

Bihterîn-î Renghâ…

Bihterîn-î renghâ surhî büved V’an zi hurşîd est u ez vey mî resed ...

Yedi Güzel Adam (IV)

Yedi adam biri bir gün bir bela gördü gereğini belledi Yalvarsa evleri harap kadınlar ve ağlayan bir kaç çocuk Kamalar salınsa karnına...

Mâder-i Dehr…

Mâder-i dehr yine tıfl-ı mehin parmağını Rûz-ı ıyd erdi deyü eyledi hınna ile al ...

Milletimde İhtilâf u Tefrika…...

Milletimde ihtilâf u tefrika endîşesi Kûşe-i kabrimde hattâ bî-karâr eyler beni İttihâd oldu hücûm-ı...

Yedi Güzel Adam (III)

Yedi adam biri bir gün bir yar gördü gereğini belledi yari alsa koynuna Ayırmaz yari yanından Alev gerekli kentliye Bu ısıtma devleri kente...

Şimdi Tîğ-ı Cevr ile…

Şimdi tîğ-ı cevr ile öldürme kurbân olduğum Iyd-ı adhâ geldüğünde idesün kurbân-ı ıyd ...

Kûr-i Dil…

Kûr-i dil bâ cân u bâ sem u basar Mî nedâned düzd-i şeytân ez eser ...

Yedi Güzel Adam (II)

Yedi adam biri bir gün bir aşk gördü gereğini belledi ölüm girse koynuna Ayırmaz aşkı yanından Beyaz haberlerim oluşuyor kardeşlerim ...

Hac Yolları

Göründü bak yine Ka‘be yolları Lebbeyk okur bunda mü’min dilleri(1) Medîne’nin açmış taze gülleri Muhammed’e...

Kurban Bayramı Tebriki

Kurbana da erdik Allah’a şükür Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kesilsin kurbanlar, sevinsin fakir Kurban Bayramınız mübarek olsun. Gülümsesin...

Çün Bimand…

Çün bimand ez Halk-ı Ô gerded yetîm Üns-i Hakrâ kâlb mî bâyed selîm ...
Sonraki