Fırtına (4)

-Sezai Karakoç-

Yeni değil eski bildik bir fırtınadır bu
Odisseus bunda erdi suların yedi türlü sırrına
Sanıkla ölü arasındaki farka
Öç bilgisi ustalığına
Batmışız gün olmuş boğaza kadar
Her öç kumunun gelip yerini aldığı bu akışa
Bir üfürüşte bütün evleriyle ve eviçleriyle
Tersine döndüğü Âd ve Semud’un
Ki yerden yüz metre yukardan
İçeni kalmamış aptal bir şarap
Boşanmıştı bir şehir ölüsünün üstüne
Sarı koyu bir lekedir o şimdi bile
Ağırbaş taşlar üstünde
Suyunda balık olan Nuh halkı battı
Firavun’un erleri eridi
Sesinde çalınmış bir çığlığa dönüştü
Lût’un sesini çeviren kırıntılar
Ne eş ne dost tanıdık fırtınadır bu

Babil’in bağlarını dağıtan yağmacı
Yüzünün kayamsı çizgilerinden tanırız onu
Mezarlarımızı eşeleyen kaynar tırnaklarından biliriz
Yahya Peygamberin başını alıp kaçıran da o
O kesik kutlu başın kanları aka aka
Söyledikleri şimdi bile kulaklarımızda
Çınlar çağın helezonlarında

KORO
Oyun oynandı iyice
İnandı kandı büyüye
Bir karnaval gecesinde
Belkıs sattı saçlarını

Gecenin en kanlı anı
Altın tepside olanı
Yahya’nın başı sandı
Sattı saçlarını Salome

Horoz ötene kadar
Şafak sökene kadar
Güneş doğana kadar
Belkıs sattı saçlarını

Ah gök çatıyı çökerten
En kalın sûru delen
Yerin altından gelen
Bu Yahya’nın sesinden

Bu Yahya’nın sesinden
Sesinden öfkesinden
Karınca vadisinden
Hüthütün belgesinden

Kentten ulu bir çölü
Çarmıh gibi yüklenen
Kutlu bir dertle gelen
Musa Yahya İsa’dan
(1966, Kasım)

Şiir Notları:
Şahdamar / Körfez / Sesler (Şiirler II): Sesler - Odisseus: Yunan mitolojisinde İthaka kralı. - Eviç: Doruk, zirve… Ayrıca Türk musikisinin en eski makamlarından birinin adıdır. - Âd ve Semud: Kur’an-ı Kerim’de adı geçen kavimlerdendir. Âd kavmi Hz. Nuh’tan (a.s.) sonra yaşamıştır. Hud’un (a.s.) gönderildiği bir kavimdir. Semud kavmi, Salih’in (a.s.) gönderildiği bir kavimdir. Bu iki kavmin başına gelenler Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette zikredilmektedir. Örneğin bakınız: “Âd ve Semûd kavimlerini, Ress halkını ve bunların arasında pek çok nesilleri de helak ettik.” (Furkan, 25/38) - Lût: Lut (a.s.) Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerdendir. - Helezon: Kıvrımlı, yılankavi şekil. - Belkıs: Kur’an-ı Kerim’de tevhid dinini kabul ettiği bildirilen Sebe melikesi. “Ona ‘Köşke gir.’ denildi. Köşkü görünce onu (zeminini) derin bir su sandı ve eteklerini topladı. Süleyman, ona ‘Bu, (zemini) billurdan döşenmiş bir köşktür.’ dedi. Belkıs, ‘Ey Rabbim! Şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. Şimdi ise Süleyman ile birlikte âlemlerin Rabbi olan Allah’a teslim oldum.’ dedi.” (Neml, 27/44) - Horoz ötene kadar: Hz. İsa (a.s.) havarilerinden Petrus’a “Bu gece horoz ötmeden önce sen beni inkâr edeceksin.” der. (Matta, 26/33-35) - Sûr: Kale duvarı. - Hüthüt: Hz. Süleyman (a.s.) ile Sebe Melikesi Belkıs arasında haber getirip götüren kuş. - Çarmıh: Haç biçimindeki dar ağacı. Ağaçların biri dikey biri yatay yerleştirilir. “Çehar” dört, ve “mih” çivi kelimelerin bir araya gelmesinden oluşan “dört çivi” anlamında Farsça bir terkiptir. Hristiyanlar Hz. İsa’nın çarmıha gerildiğine inanırlar. İslam inancında ise İsa (a.s.) öldürülememiştir. “Bir de inkârlarından ve Meryem’e büyük bir iftira atmalarından ve ‘Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük.’ demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.” (Nisa, 4/156-157)


Destek ol 
Rastgele Getir